Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Your Beauty Shop, gevestigd te Den Haag, nummer 72040750 bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

1. TOEPASSING
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere
overeenkomst van Your Beauty Shop gedaan aan of aangegaan met derden (hierna genoemd: ‘koper’) ter zake van de levering van producten en/of het verrichten van diensten aan derden via het internet. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van koper wordt door verkoper uitdrukkelijk uitgesloten.

2. OFFERTES
2.1. Alle offertes/aanbiedingen zijn, ook ten aanzien van de prijs, steeds vrijblijvend.
2.2. Indien de koper op de website van Your Beauty Shop een bestelling plaatst, dan is
deze bestelling definitief op het moment dat de koper op de knop verzenden drukt. Op het
moment dat de koper van Your Beauty Shop een bevestiging per e-mail ontvangt komt
een bindende overeenkomst tussen koper en Your Beauty Shop tot stand.
2.3. Ook na totstandkoming van een overeenkomst zal Your Beauty Shop de
overeengekomen prijs eenzijdig kunnen wijzigen in geval van verhoging van kostprijs
bepalende factoren van de te leveren producten, waarbij koper het recht zal hebben om
bij prijsverhogingen de bestelling te annuleren, mits zulks geschiedt voor de levering en
binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging aan koper.
2.4. Aanneming van bestelopdrachten geschiedt altijd onder voorbehoud van
beschikbaarheid van het bestelde product.

3. ANNULERINGEN
3.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Your Beauty Shop niet
kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Your Beauty Shop bij het
tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Your Beauty Shop het
recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat
uitvoering mogelijk blijft dan wel de overeenkomst te annuleren. De koper dient hiervan
terstond, nadat Your Beauty Shop kennis heeft genomen van deze omstandigheden, op de
hoogte te worden gesteld.
3.2. Daarenboven heeft Your Beauty Shop het recht nakoming van haar verplichtingen op
te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van veranderingen van
omstandigheden, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te
verwachten waren en buiten haar invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar
verplichtingen na te komen.
3.3. Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten de
invloedsfeer van Your Beauty Shop liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door
leveranciers en importeurs van Your Beauty Shop aan verplichtingen door brand,
stakingen, het verloren gaan van gegevens of faillisement.
3.4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of
de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de
overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op
vordering van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
3.5. Als Your Beauty Shop haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is zij
gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds
geleverde producten en de gemaakte kosten.
3.6. Bij bestelling via Internet heeft de koper een bedenktijd van 7 werkdagen om het
bestelde te annuleren. Annuleringen dienen schriftelijk bij aangetekend schrijven te
geschieden, binnen 7 werkdagen na het online besteld hebben van producten of diensten.

4. BETALINGEN
4.1. Betalingen dienen te geschieden bij het online bestellen via een van de te kiezen betalingsmethoden.
4.2. Het doen van betalingen van de koper aan Your Beauty Shop op elektronische wijze via het internet, geschiedt voor risico van de koper. Your Beauty Shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van de koper, verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze of via internet of via creditcards.
4.3. Het recht van de koper om zijn eventuele vorderingen op Your Beauty Shop te
verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4. De eigendom van afgeleverde producten gaat eerst op de koper over nadat de
koopprijs in haar geheel is voldaan. Het risico voor schade aan/door, of verlies van
producten gaat over op koper op het moment van feitelijke terbeschikkingstelling van de
producten aan de koper.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
5.1. De door de Your Beauty Shop geleverde producten blijven het eigendom van Your
Beauty Shop totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Your Beauty
Shop gesloten koopovereenkomsten is nagekomen;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren producten zelf,
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst door Your
Beauty Shop verrichte of te verrichten diensten,
- eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van een
koopovereenkomst.
5.2. Door Your Beauty Shop afgeleverde producten, die krachtens lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de privésfeer gebruikt
worden. De koper is niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander recht op
te vestigen of te werderverkopen.
5.3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten
willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Your Beauty Shop zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

6. LEVERING
6.1. Levering vindt uitsluitend plaats nadat er op elektronische wijze via internet of per
pinautomaat of contant ten kantore is betaald. Bij bestelling via internet geldt dat bij een
factuurbedrag van 50,-- euro of minder er 7,05 euro aan bezorgkosten in rekening gebracht
wordt. Bij bestelling via internet met een factuurbedrag boven de 50,-- vindt er levering
franco aan huis plaats.
6.2. Koper is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze
hem worden bezorgt dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan
hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met
het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de
producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de koper. De koper zal in dat
geval alle aanvullende kosten, waaronder het opnieuw bezorgen dan wel opslagkosten,
verschuldigd zijn.
6.3. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Your Beauty Shop derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen. Koper heeft het recht de overeenkomst zonder kosten te
ontbinden indien Your Beauty Shop na sommatie en ingebrekestelling op een een termijn
van 1 maand in gebreke blijft met de nakoming van haar verplichtingen.
6.4. Het is Your Beauty Shop toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren.
6.5. Levering van via internet geplaatste bestellingen kunnen zonder opgaaf van reden
binnen 14 dagen geretourneerd worden. Producten, apparaten en/of artikelen die gebruikt
zijn, aangebroken zijn of op welke wijze niet meer voor de verkoop in aanmerking
komen door wijzigingen na de aflevering aan de koper komen niet voor het retourneren in
aanmerking. De retourkosten zijn voor rekening van de koper.

7. RECLAMES
7.1. De koper kan op een gebrekkige levering – zichtbare onvolkomenheden van
producten of manco’s in te leveren hoeveelheid – geen beroep doen als hij niet binnen 8
dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of rederlijkerwijs heeft moeten ontdekken, bij
Your Beauty Shop schriftelijk heeft geprotesteerd en wel onder nauwkeurige
omschrijving van het gebrek.
7.2. Indien reclame over een product gegrond wordt bevonden, kunnen deze omgeruild
worden of wordt de koper, als hij geen omruiling wenst, voor het daarvoor gefactureerde
bedrag gecrediteerd.
7.3. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na facuurdatum bij Your Beauty Shop
te zijn ingediend.
7.4. De koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op
grond van gebrekkigheid van de prestatie van Your Beauty Shop, indien hij niet binnen
de hierboven gemelde termijnen heeft gereclameerd en of Your Beauty Shop niet de
gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
7.5. Uitdrukkelijik uitgesloten woren reclames op grond van technisch onvermijdelijke
afwijkingen van kleuren en eigenschapppen van producten.
7.6. Your Beauty Shop behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om
slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden
bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de koper (anders
dan door Your Beauty Shop of de leverancier van het product) is beschadigd.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Your Beauty Shop is niet aansprakelijk voor eventuele schade en gevolgschade
ontstaan door toepassing van producten en/of artikelen anders dan voorgeschreven
gebruik en instructie, tot een hoger bedrag dan hetgeen zij voor het geleverde in rekening
heeft gebracht.
8.2. Your Beauty Shop zal nimmer aansprakelijk zijn jegens (een potentiële) koper voor
verstrekte adviezen aangezien zulks geheel vrijblijvend geschiedt.
8.3. Your Beauty Shop behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van
haar webshop te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat
deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De klant zal bij gevolg zelf dienen na te
gaan of er geen veranderingen zijn tussengekomen.
8.4. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van de website van Your Beauty Shop
de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Your Beauty Shop iedere aansprakelijkheid uit voor
onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van
informatie die op of via deze website beschikbaar is. Your Beauty Shop is niet
verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen,
toch op de website van Your Beauty Shop zouden voorkomen.
8.5. Alle op de Your Beauty Shop weergegeven prijsgegevens zijn behoudens typefouten.
Your Beauty Shop behoudt het recht alsnog haar prijs aan te passen en de koper hiervan
voor aflevering van producten op de hoogte te stellen en de koper alsnog het recht te
gunnen de bestelling te annuleren.

9. AUTEURSRECHT
9.1. Het is de koper verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Your Beauty Shop zaken als reclame- of begeleidingsmateriaal van producten te
verveelvoudigen, op te slaan in bestanden en/of openbaar te maken door middel van
fotokopie, drukwerk, cd/dvd of anderszins.

10. TOEPASSELIJK RECHT
10.1. Op alle overeenkomsten tussen koper en Your Beauty Shop is Nederlands recht van
toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in de vestigingsplaats van Your Beauty Shop tenzij een andere rechter bevoegd is
op grond van dwingendrechterlijke bepalingen of Your Beauty Shop de voorkeur geeft
aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de koper.

YOUR BEAUTY SHOP
Laan van Meerdervoort 864B
2564 AS Den Haag
+31(0)610756486

www.yourbeautyshop.nl
[email protected]

Rabobanknr. IBAN NL19RABO0151763003
BTWNR. NL107902382B01
KVKNR. 72040750

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »